Rekrutacja: +48 739 140 189

Łucznictwo: +48 607 090 840

Inne sprawy: +48 697 139 560

Social media:

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Raciborskie Stowarzyszenie Strzeleckie, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samodzielnym i trwałym zrzeszeniem o charakterze kolekcjonerskim i strzeleckim, zrzeszającym kobiety i mężczyzn będących kolekcjonerami i sympatykami broni, strzelcami sportowymi oraz posiadaczami broni. Stowarzyszenie ma na celu upowszechnianie i promowanie strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, popularyzację wiedzy o broni oraz kolekcjonerstwa broni.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie RSS.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855, z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu ma osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieokreślony.

§ 3

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu i charakterze działania.
2. Stowarzyszenie może tworzyć filie (nie będące jednostkami terenowymi w myśl przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

§ 4

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Racibórz.
3. Dla właściwego realizowania swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:
a) upowszechnianie i promowanie strzelectwa sportowego i rekreacyjnego;
b) promowanie pozytywnego wizerunku posiadaczy broni;
c) popularyzacja wiedzy o broni, kolekcjonerstwa broni, strzelectwa i sportu strzeleckiego;
d) promowanie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego;
e) rozwój zainteresowań strzeleckich i wspieranie członków Stowarzyszenia;
f) wszechstronny rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, praktycznego oraz sportów obronnych i militarnych, kształtowanie patriotycznych postaw społecznych, upowszechnianie tradycji i historii oręża polskiego;
g) prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, naukowej, naukowo-technicznej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, kolekcjonerskich na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych;
h) reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 6

1. Działalność statutowa Stowarzyszenia jest prowadzona na rzecz ogółu społeczeństwa.
2. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

a) działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego oraz kolekcjonerstwa broni;
b) organizowanie imprez, wystaw, pokazów, spotkań, prelekcji, konwentów, półkolonii, obozów oraz szkoleń sportowych;
c) stworzenie dogodnych warunków rozwoju kolekcjonerstwa, strzelectwa sportowego i innych sportów obronnych;
d) uprawianie i upowszechnianie kolekcjonerstwa, strzelectwa sportowego, praktycznego oraz innych sportów obronnych;
e) organizowanie kursów, treningów, ćwiczeń i zawodów w strzelaniu sportowym, praktycznym i rekreacyjnym;
f) krzewienie idei patriotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i historii oręża polskiego;
g) propagowanie idei legalnego dostępu do broni;
h) upowszechnianie wiedzy o broni;
i) promowanie pozytywnego wizerunku legalnych posiadaczy i miłośników broni;
j) realizację projektów profilaktycznych dotyczących dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi, narkomanii oraz pozostałych środków psychoaktywnych;
k) prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu bezpiecznych postaw w przypadku zagrożeń dotyczących dzieci i młodzieży;
l) współpracę z organizacjami i instytucjami;
m) opiniowanie i proponowanie właściwych z punktu widzenia posiadaczy i miłośników broni palnej zapisów prawa;
n) działalność promującą rekreacyjne formy uprawiania strzelectwa;
o) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
p) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, wspieranie ich aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej;
q) inne działania realizujące cele statutowe.

§ 7

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a dochód Stowarzyszenia w całości przeznaczany jest na jego działalność statutową.
2. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego znaku graficznego.

§ 8

1. Realizując swoje cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić osoby i firmy.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zawierać porozumienia i umowy z organizacjami, stowarzyszeniami, przedsiębiorstwami, organami administracji publicznej oraz wszelkimi osobami prawnymi w kraju i za granicą, a także wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jego celami. W szczególności może nawiązywać współpracę z podmiotami, które w znaczący pozytywny sposób mogą wpłynąć na realizowane cele statutowe – te podmioty mogą być określane jako Partner strategiczny.
3. Stowarzyszenie może ustanowić odznaki i tytuły honorowe, oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, oraz prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych;
2. Członków wspierających;
3. Członków honorowych.

§ 10
Członkowie zwyczajni

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, akceptująca cele Stowarzyszenia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która przedłożyła wraz z deklaracją członkowską, rekomendację minimum jednego członka zwyczajnego.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd. Zarząd podejmuje decyzję po otrzymaniu deklaracji i dokonaniu wpłaty wpisowego przez kandydata oraz rocznej składki za pierwszy rok przynależności z góry. Potwierdzenie członkostwa następuje przez wydanie przez Zarząd Stowarzyszenia odpowiedniej legitymacji członkowskiej.
3. Członek zwyczajny jest zobowiązany do opłacania rocznej składki członkowskiej.
4. Członek zwyczajny szczególnie zasłużony dla celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia może zostać zwolniony przez Zarząd Stowarzyszenia z opłaty wpisowej oraz z części lub całości rocznej składki członkowskiej za dany rok.
5. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze na Walnym Zgromadzeniu. Może on także brać pełny udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

a) brać udział w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia;
b) przedstawiać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
c) korzystać ze sprzętu i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd oraz innych udogodnień, jakie stwarza Stowarzyszenie swoim członkom zgodnie z zasadami, ustalonymi przez Zarząd Stowarzyszenia;
d) korzystać z doradztwa specjalistycznego w sprawach związanych z posiadaniem oraz użytkowaniem broni palnej;
e) brać udział w szkoleniach i imprezach organizowanych pod patronatem Stowarzyszenia;
f) korzystać z wszelkich akcji promocyjnych oferowanych dla członków Stowarzyszenia przez jego członków wspierających.

§ 11
Członkowie wspierający

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która deklaruje pomoc organizacyjną lub finansową dla Stowarzyszenia.
2. Członkostwo wspierające Stowarzyszenia nabywa się poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa członka wspierającego.
3. Członkowie wspierający, posiadający osobowość prawną uczestniczą w działalności Stowarzyszenia poprzez swoich przedstawicieli.
4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem, w formie pisemnej umowy lub w szczególnych przypadkach na zasadzie ustaleń ustnych.
5. Członkowie wspierający zwolnieni są z opłaty wpisowej. Ponoszą koszt rocznej składki członkowskiej.
6. Członek wspierający szczególnie zasłużony dla celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia może zostać zwolniony przez Zarząd Stowarzyszenia z części lub całości rocznej składki członkowskiej za dany rok.
7. Członkowi wspierającemu Stowarzyszenia nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze na Walnym Zgromadzeniu. Może on brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

a) korzystać z doradztwa specjalistycznego w sprawach związanych z posiadaniem oraz użytkowaniem broni palnej;
b) brać udział w szkoleniach i imprezach organizowanych pod patronatem Stowarzyszenia;
c) korzystać z wszelkich akcji promocyjnych oferowanych dla członków Stowarzyszenia.

§ 12
Członkowie honorowi

1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
2. Tytuł „Członka honorowego” nadaje Walne Zebranie w drodze uchwały.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z wszelkich opłat na rzecz Stowarzyszenia.
4. Członkom honorowym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze. Mogą oni brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

a) korzystać z doradztwa specjalistycznego w sprawach związanych z posiadaniem oraz użytkowaniem broni palnej;
b) brać udział w szkoleniach i imprezach organizowanych pod patronatem Stowarzyszenia;
c) korzystać z wszelkich akcji promocyjnych oferowanych dla członków Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów, a także realizować uchwały władz Stowarzyszenia;
b) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz godnie je reprezentować;
d) znać i upowszechniać przepisy prawa dotyczące broni;
e) rozwijać umiejętności strzeleckie;
f) szanować własność Stowarzyszenia, jako wspólnego dobra jego członków;
g) terminowo opłacać składki członkowskie i inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu, w wysokości i na zasadach uchwalonych przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie do 31 stycznia danego roku, chyba że Zarząd Stowarzyszenia określi inny termin płatności.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest zawieszane lub ustaje na skutek:

a) jest zawieszane w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń, ustalonych przez Zarząd przez okres 3 miesięcy;
b) ustaje na skutek nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń, ustalonych przez Zarząd przez okres 6 miesięcy;
c) ustaje na skutek dobrowolnej rezygnacji z przynależności od Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie na ręce Zarządu;
d) ustaje na skutek śmierci członka – w takim przypadku Prezes Zarządu podejmuje decyzję jednoosobowo, a wszelkie zobowiązania członka wobec Stowarzyszenia zostają umorzone;
e) ustaje na skutek wykluczenia przez Zarząd:
za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

2. Decyzję w sprawach zawieszania lub wykluczania ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Tryb zawiadomienia ustala Zarząd.
3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 15

Osoby, które identyfikują się z celami Stowarzyszenia, a z jakichkolwiek powodów nie chcą lub nie mogą być członkami Stowarzyszenia, mogą zostać jego sympatykami. Sympatykiem zostaje się poprzez złożenie deklaracji Zarządowi Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa 5 lat.
3. Uzupełnienie składu wybieranych władz Stowarzyszenia następuje w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przypadku niemożności uzyskania wymaganej liczby członków władz, Zarząd lub Komisja Rewizyjna zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie członków w celu uzupełnienia składu władz.

§ 17
Walne Zebranie

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, a co 5 lat jako sprawozdawczo-wyborcze, powiadamiając wszystkich członków zwyczajnych o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia obrad. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie – nie wcześniej niż 30 minut od terminu zwołania Walnego Zebrania, a nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd powiadamia członków zwyczajnych ogólnie dostępnymi środkami za potwierdzeniem odbioru:

a) informacja na stronie internetowej Stowarzyszenia;
b) ogłoszenie w siedzibie Stowarzyszenia;
c) poprzez wysłanie wiadomości e-mail;
d) poprzez wysłanie wiadomości SMS;
e) poprzez korespondencję zwykła – list zwykły, polecony lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy;
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia obrad, a przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Zarząd powiadamia członków zwyczajnych w sposób określony w § 17 pkt. 4.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia do następnego Walnego Zebrania;
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
d) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania;
e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
g) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów;
h) uchwalanie zmian statutu;
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

8. Głosowanie odbywa się osobiście i w trybie jawnym przez zwyczajnych członków Stowarzyszenia obecnych na głosowaniu. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
9. Uchwałę o zmianie statutu Walne Zebranie Członków podejmuje bezwzględną większością głosów.

§ 18
Zarząd

1. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa oraz dwóch wiceprezesów, z których każdy pełni odpowiednio funkcję sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenie zwołuje prezes Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu.
4. Członek Zarządu Stowarzyszenia może zostać zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem lub regulaminami obowiązującymi w Stowarzyszeniu.
5. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 3/4 członków uprawnionych do głosowania.
7. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
8. Zarząd konstytuuje się bezpośrednio po wyborach w trakcie Walnego Zebrania lub zebrania założycielskiego.
9. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
c) wydawanie legitymacji członkom Stowarzyszenia;
d) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
f) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
g) zawieszenie lub usunięcie członka Zarządu;
h) zwoływanie Walnego Zebrania;
i) ustalanie wysokości wpisowego dla przyjmowanych członków, rocznej składki członkowskiej oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
j) powoływanie jednostek organizacyjnych i ich kontrolowanie.

10. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków Zarządu.

§ 19
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje przewodniczący komisji rewizyjnej.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;
b) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie Zarządowi absolutorium;
c) występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności 2/3 wszystkich członków.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 20

1. Dochody Stowarzyszenia, które wejdą do majątku Stowarzyszenia, mogą pochodzić z:

a) składek członkowskich oraz opłat wpisowych;
b) darowizn, spadków, zapisów na rzecz Stowarzyszenia pochodzących od osób fizycznych i prawnych mających miejsce zamieszkania w Polsce lub za granicą;
c) dotacji, subwencji, konkursów i grantów;
d) przekazanego podatku odliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz Stowarzyszenia przez podatnika podatku dochodowego, o ile obowiązujące przepisy na to pozwalają;
e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
f) dochodów z odsetek i depozytów bankowych;
g) środków pochodzących z dotacji w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych lub innych instytucji uprawnionych do finansowania Stowarzyszenia posiadających siedzibę w kraju lub za granicą;
h) ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 2 500 zł jest upoważnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań do kwoty 2 500 zł włącznie upoważniony jest działający jednoosobowo Prezes Zarządu.
4. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Stowarzyszenie nie może:

a) zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia;
b) udzielać pożyczek członkom, członkom organów lub pracownikom oraz osobom, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
c) przekazywać swojego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
d) wykorzystywać majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
e) kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 21

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania członków.
3. Uchwalenie zmian statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały zamieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków należy załączyć projekt stosownych uchwał.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.